علی مجتهدزاده: استعفای انسیه خزعلی کافی نیست، باید اقدامات قانونی نیز انجام شود.
در دولتی که رئیس جمهور می گفت «اگر پسر برود، پدر هم باید برود»، چرا باید مهاجرت پسر معاون رئیس جمهور را نه خبرگزاری های دولتی، بلکه رسانه ها و اول رسانه ها گزارش کنند. کارآفرینان خارج از کشور؟ اگر چنین اعتقادی در دولت وجود دارد چرا پرونده پسر معاون رئیس جمهور مخفی ماند؟