طالبان تجهیزات نظامی آمریکایی را مصادره کردند
بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بیشتر این هزینه ها برای خودروهای تاکتیکی مانند هاموی و MRAP های ضد گلوله بوده است و خاطرنشان کرد که تجهیزات مفقود شده ۹۲۳.۳ میلیون دلار هواپیماهای نظامی بوده که برخی از آنها در زمان تخلیه بوده است. کار می کنند، غیر قابل استفاده و غیرفعال هستند.