شماره تلفنی که مشکلات تولید را در کشور حل می کند
یکی از کارآفرینان تولیدی کشور در سخنانی اقدامات دبیرخانه مقاومت اقتصادی قوه قضائیه را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت کشور دانست و گفت: در هر زمانی از شبانه روز تولیدکنندگان و کارآفرینان با آن مواجه هستند. یک مشکل، آنها با دادستان کل کشور تماس می گیرند و مشکل خود را مطرح می کنند. آنها به اشتراک می گذارند و واقعاً در جهت حل مشکل حرکت می کنند.