شعاع درد من را در عذاب ضرب کن


شعاع درد من را در عذاب ضرب کن
مساحت رنج من را می شماری؟

محیط شکسته قلبم را بکش
خطوط منحنی خنده را خراب کنید

طنین نام من را موریانه ها خواهند خورد
مرا با هر نام دیگری صدا کن

من به منطق منسوخ مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

در سکوت یخ زده، قبل از تبدیل شدن به سنگ
مرا در نفس عشق ذوب کن

جز سرسختی سکوتم
آن را در فر داغ خود ذوب کنید

فصاحت مرثیه من منتشر می شود
اگر به سکوت من پیامک بدهید