شبح محدودیت نشاط برای جایگزین گلزنی در فلز هرمزگان


به گزارش تالانیوز: در راستای لزوم تحمیل جایگزین های شغلی در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت سراسری برای استقلال، مانترا سراسری سال ۱۴۰۱ اساساً مبتنی بر اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مطابق همراه خود سال های قبلی است، با این حال این بار ساخت به ۲ مولفه درهم پیچیده است. موضوع «اطلاعات‌محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه» است کدام ممکن است نماد می‌دهد ساخت ملت در سال جاری بر نوآوری، خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی متخصصان خانه کمک خواهد کرد که شما تحمیل حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بحث مهم بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی به کشورهای خارجی محور شده است. محصولات این تجزیه و تحلیل نهایی است. در همین اتصال همراه خود سید اصغر مدنی معاون استفاده نمایندگی فلز هرمزگان اظهار داشت وگویی انجام داده ایم کدام ممکن است در شکسته نشده می خوانید:

همراه خود ملاحظه به مانترا سال، فلز هرمزگان به طور قابل توجهی در بهره گیری اجتناب کرده اند توانمندی های نمایندگی های اطلاعات بنیان چه این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدافی را دنبال می تدریجی؟

تذکر من می خواهم اینجا است کدام ممکن است در زمینه اشتغال می توان اجتناب کرده اند نشاط عکس ولتایی ملت در کویر لوت استفاده کرد کدام ممکن است ممکن است جایگزین های شغلی فوق العاده خوبی را فراهم تدریجی، جدا از این اراده همراه خود تامین انرژی الکتریکی به توسعه ساخت اقتصادی در ملت کمک تدریجی. نمایندگی های اطلاعات بنیان عملکرد مهمی در صنعت دارند. نمایندگی های اطلاعات بنیان خوشایند هستند با این حال باید دقیق باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ساده عنوان اطلاعات را یدک نکشد، ورزش این نمایندگی ها باید در همین راستا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خواستن به ساخت کل ملت نمایندگی ها خاموشی ها را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک کنند. همراه خود سوخت

در سال قبلی، محدودیت های نشاط به صنعت فلز آسیب رسانده است. راه برون سر خورد اجتناب کرده اند این ضرر چه {خواهد بود}؟

اگر توسعه قطعی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت مثل پارسال باشد قطعا صنایع ضربه خواهند خورد. وقتی مقدمه اقتصادی مثل فلز انرژی الکتریکی است، انرژی الکتریکی ملت باید به خوبی تامین شود. شرکتی مربوط به فلز هرمزگان همراه خود قابلیت اسمی ۱.۵ میلیون تن فوق العاده روی حیله و تزویر است، حدود خوب هفتم {به دلیل} عدم تامین انرژی الکتریکی قابلیت شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای جدیدترین تمام امتحان شده ما اینجا است کدام ممکن است به قابلیت اسمی فولادساز نزدیک شویم. کمترین آسیب را ببیند

وضعیت اشتغال در صنعت فلز را چگونه تعیین مقدار می کنید؟

بدون در نظر گرفتن ساختار های عمرانی تا حد زیادی باشد، اشتغال نیز تا حد زیادی تبدیل می شود، با این حال باید به نمایندگی های اطلاعات بنیان کدام ممکن است در صدد ساخت عناصر برای برداشتن وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال هستند، کمک کرد. بعد از همه این کمک ۲ طرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید استاندارد محصولات شخصی را نیز افزایش دهند. در صورت افزایش قیمت، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان عرضه، وضعیت عمومی بنگاه های اطلاعات بنیان افزایش می یابد، در تعدادی از سال قبلی علی رغم بیانات مقام معظم مدیریت، نپخته فروشی شکسته نشده داشته است. با این حال در فلز هرمزگان در راستای توجهات مقام معظم مدیریت ساخت سه میلیون تن نورد خوب و دنج به همان اندازه ۲ ماه تولید دیگری تحریک کردن تبدیل می شود به همان اندازه تاسیسات تولیدی های نورد غیر از ورق فروشی کدام ممکن است نزدیک به نپخته فروشی هستند، به صورت خوب و دنج به کالا برسند.

در یک واحد سال قبلی، نمایندگی فلز هرمزگان چه رکوردی در ساخت محصولات به سند رسانده است؟

فلز هرمزگان سال قبلی رکوردهای خوبی داشت. رکورد ساخت روزانه آهن اسفنجی واحد الف در طولانی مدت سال ۲۶ اسفند ۲۹۶۸ تن بود، رکورد زودتر ساخت ۲۹۴۹ تن آهن اسفنجی در ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ بود. ساخت روزانه آهن اسفنجی برای واحد الف ۲۹۵۲ تن اجتناب کرده اند ۲۹۳۹ تن در ۶ فوریه ۲۰۱۷ خوب رکورد.

رکورد ساخت روزانه آهن اسفنجی در فلز هرمزگان چقدر است؟

در ۱۷ مارس سال قبلی رکورد کل ساخت روزانه آهن اسفنجی آسیب دیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساخت روزانه ۵۸۴۱ تن آهن، رکورد ۵۸۳۷ تن در ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ به سند رسید. ساخت سالانه آهن اسفنجی مدولار A فینال بار سال ۸۵۸، ۴۹۴ تن بود کدام ممکن است همراه خود ساخت ۸۵۶۰۴۳ تن آهن اسفنجی معمول در سال ۱۳۷۸، خوب رکورد محسوب تبدیل می شود. رکورد زودتر این معنی ساخت ۸۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ تن آهن اسفنجی در سال ۹۷ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع ساخت در سال ۹۷ اجتناب کرده اند مرز ۱۴۰۰ تن یعنی ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۴ تن تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۷۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۸ تن رسید.

پس در فلز هرمزگان شبح محدودیت نشاط به فرصتی رکوردشکنی تغییر شد؟

در نمایندگی فلز هرمزگان کانون اصلی ما بر تغییر مشکل ها به جایگزین است. امسال همراه خود مشکل شدید قطعی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت مواجه بودیم، واحد ترمیم مستقیم {به دلیل} قطعی انرژی الکتریکی ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ تنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی سوخت ۳۹ هزار تنی ساخت را متوقف کرد کدام ممکن است در مجموع ۱۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ تن قطعی را نماد داد، با این حال دوباره سودآور شدیم. توانست رکورد سالانه سال ۹۷ را بشکند در حالی کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند نمایندگی ها به نیازها سالانه شخصی نرسیدند.

نشاط سوخت در کاهش مستقیم استفاده تبدیل می شود. چرا محدودیت های انرژی الکتریکی بر توسعه ساخت تأثیر عقب کشیدن می گذارد؟

این پرس و جو خوبی است. روزی کدام ممکن است انرژی الکتریکی {در تابستان} برداشتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی نمی توانست فلز را ساخت تدریجی، ما نمی توانستیم آهن اسفنجی را ذخیره کنیم از استاندارد شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سرعت ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کالا به نمایندگی های خارجی را کاهش دادیم. ضروری است از در آن نقطه همه نمایندگی ها اجتناب کرده اند ساخت خارج شده بودند، جدا از این، روزی کدام ممکن است معنی ساخت برای مدتی بسته تبدیل می شود، زمان می برد به همان اندازه به حالت روال برگردد.

علیرغم تمام توقف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سال خوبی را پایین اوج گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکوردشکنی در اسفندماه امسال همراه خود امتحان شده همه همکاران خستگی ۱۴۰۰ را برطرف کرد به طور قابل توجهی اینکه قابلیت اسمی فلز هرمزگان خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ هزار است. تن.. برداشتن انرژی الکتریکی ضرر بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه این سیستم ریزی مناسب است.

توسعه صنعت فلز در سال قبلی چگونه {بوده است}؟

{در این} بخش هم سال خوبی داشتیم. بعد از همه ساخت ۱۴۰۰ به ۹۹ نرسید با این حال اعداد باقی مانده خوشایند است. در اسفندماه ۱۴۲ هزار تن فلز در ۲۹ روز کاری سند کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ۳۱ روز کاری داشتیم قطعا اجتناب کرده اند ۱۵۰ هزار تن فولادسازی حرکت می کردیم. واحد فولادسازی در سال قبلی توانسته خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۲ هزار تن ساخت تدریجی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به خاموشی های ۱۷۲ هزار تنی و یک جفت هزار تنی خاموشی، رقم فوق العاده خوبی است کدام ممکن است بعد از همه ارقام خاموشی حکایت اجتناب کرده اند خواستن به تامین انرژی الکتریکی دارد. صنعت فلز در سال ۱۴۰۱، روزی کدام ممکن است انرژی الکتریکی هر دو سوخت اجتناب کرده اند صنعت برداشتن تبدیل می شود، نمایندگی متحمل خسارات زیادی تبدیل می شود. طبق این سیستم ریزی ماه های جدیدترین به این نتیجه رسیدیم کدام ممکن است اگر توسعه قطعی انرژی الکتریکی امسال مربوط به سال قبلی باشد، اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی صنعت فلز باید به خرداد به شهریور ماه موکول شود، بعد از همه تعمیرات در هرمزگان {در این} مدت {انجام شده} است. فاصله روی حیله و تزویر هستند ماه ها با این حال چاره ای نداریم جز اینکه بتوانیم ساده روزی کدام ممکن است انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت داریم ساخت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموشی هایمان را همراه خود خاموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی سوخت هماهنگ کنیم.خانه فلز مبارکه هم وارد سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی شده به همان اندازه گزینه داشته باشد انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بلند مدت انرژی الکتریکی را تامین تدریجی. تدریجی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آسیب به انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت جلوگیری می تدریجی، با این حال این توسعه حداقل ۲ به همان اندازه سه سال اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر آن ساخت باید همراه خود وجود محدودیت های نشاط شکسته نشده یابد.

Erasin