«شاهدان» گشت های جهت یابی چه می گویند؟
یکی از شاهدان گفت: در این بازدید که بیش از ۶ ساعت به طول انجامید هیچ برخورد فیزیکی مشاهده نکرد اما شاهد خشونت لفظی و رفتار بی ادبانه بود. آنها می خواستند به نوعی آزاردهنده باشند و بسیاری از مردم مشکلی نداشتند و کت های بلند تا مچ پا داشتند.