"سیاست دانشجویی" چه مفهومی داره؟
جنبش های دانشجویی متاثر از جریان های فکری هستند و به گسترش دامنه اجتماعی آنها کمک می کنند. جنبش دانشجویی قرن بیستم از اوایل دهه ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۱۹۹۰ در کشورهایی مانند فرانسه، آمریکا، آلمان، کره جنوبی، چین و… نقش موثری در رویدادهای سیاسی و ایجاد فضای سیاسی داشت. .