سورنا ستاری به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد – تجارت نیوزسورنا ستاری به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد – تجارت نیوز