سرپرست وزارت کار: امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال تغییر کرده است/ بازنشستگی معنا ندارد، تا زنده ایم باید کار کنیم.
محمدهادی زاهدی وفا: ایثارگران مستحق ترین افراد برای دریافت خدمات هستند و باید دغدغه خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران را داشته باشیم اما این مشکل وجود دارد که سرانه سلامت ما آنقدر پایین نیست و مشکل ما در سیستم ارجاع است که نیاز است. آی تی. باید اصلاح شود و خدمات پزشکی افزایش یابد.