سازمان مالیاتی: ارائه ۷۸۱ گزارش در مورد پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی کنند
تا امروز ۱۱۳ گزارش مهم در ارتباط با تقلب مالیاتی مستلزم بازدید روستایی و به دنبال آن ۳۰ گزارش مهم به اداره کل دارایی ارسال شده و ۸۰ ماده نیز پس از بررسی اطلاعات برای بررسی های لازم و قانونی ارسال می شود. می تواند اتفاق بیفتد.