روزنامه همشهری: یکی بگوید "من مخالف حجاب اجباری و گشت جهت یابی هستم" مثل این است که بگوییم "من مخالف دستگیری دزدان و قاتلان هستم"
اول صحبت از حذف گشت ارشاد می کنند، بلافاصله کمپین مخالفت با قانون حجاب راه اندازی می شود. آنهایی که سال هاست خواستار تحریم مردم ایران هستند، به خوبی می دانند که اگر اولین دیوار این دومینو بیفتد، دیوارهای بعدی مانند آب آشامیدنی روی سر مردم فرو می ریزد.