رقابت بازار موازی با بورس/ بانک ها چند درصد سود می دهند؟ – تجارت نورقابت بازار موازی با بورس/ بانک ها چند درصد سود می دهند؟ – تجارت نو