رسانه های آمریکایی از آمار موفقیت خلبانان ایرانی با جنگنده خبر می دهند "تامکت"
خلبانان ایرانی علیرغم قابلیت های قدیمی هواپیمای اف ۱۴، آشنایی زیادی با این جنگنده دارند و بدنه این جنگنده در طول سالیان گذشته مشابه نمونه اولیه خود باقی مانده است. همچنین ایران امتیاز اولین شکار هوا به هوا را برای این جنگنده محفوظ داشته است.