رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت خسارت تصادف زیر ۲۰ میلیون تومان بدون کروکی
مجید بهزادپور: یکی دیگر از اقدامات طراحی سامانه اسکیس آنلاین این است که طراح پلیس برای صرفه جویی در وقت و دریافت خسارت در اسرع وقت، طرح تصادف را به صورت آنلاین با نرم افزار خود برای دستگاه های مربوطه ارسال می کند.