رئیس سازمان انرژی اتمی: آژانس همچنان در تاسیسات هسته ای کشور حضور و حفاظت دارد.
محمد اسلامی: در خصوص راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه رآکتوری که می تواند آزمایش سوخت سایر راکتورها را انجام دهد، بر اساس مطالعات انجام شده در هفته های آینده، در نظر داریم عملیات ساخت راکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان به طور رسمی آغاز کنیم.