رئیس جمهور: راه های جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر در حال بررسی است
در این اجلاس علاوه بر رژیم حقوقی خزر و استفاده مسالمت آمیز برای ارتقای امنیت دریای خزر، همکاری بین کشورها در مدیریت معیشت در حوزه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. دریا در دریای خزر و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر