دلیل کاهش فروش اوراق چیست؟ کسری بودجه بیشتر در راه است؟


کارنامه دولت در فروش اوراق نشان می دهد این موسسه در ۶ ماهه نخست سال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از سال گذشته اوراق فروخته است. دلیل کاهش فروش چیست و آیا باید منتظر کسری بودجه بیشتر باشیم؟

دلیل کاهش فروش اوراق چیست؟ کسری بودجه بیشتر در راه است؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.