دلیل بارندگی های تابستانی چه بود؟
یکی از اعضای گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم‌فشار در قسمت پایین‌تر جو به جنوب ایران مرکزی همراه با جابجایی سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری. و انتقال مقدار زیادی رطوبت از دریاهای جنوب شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی در ایران فراهم می کند.