دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش سرمایه صندوق نوآوری در هیئت دانش بنیان


رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از ضرورت افزایش سرمایه این صندوق به شورای حاکمیتی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان خبر داد و گفت: در اولین جلسه این شورا در تاریخ ۶/۶/۶ برگزار شد. ۲۰۱۶/۱۳. رئیس جمهور عصر پنجشنبه از سازمان برنامه و بودجه خواست تشریفات قانونی افزایش سرمایه صندوق نوآوری را که در قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، به فوریت در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایسنادکتر علی وحدت با اعلام این خبر و با اشاره به اولین جلسه عصر پنجشنبه شورای حاکمیت فناوری و تولید دانش بنیان نزد رئیس جمهور گفت: در این جلسه گزارشی از اقدامات در راستای اجرا ارائه شد. قانون جهش تولید دانش بنیان ارائه خواهد شد و یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این بین مطرح شد و آیت اللهی ضرورت افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی رئیسی است. نهادی مهم برای تامین مالی اکوسیستم فناورانه کشور.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: رئیس جمهور در این نشست بر تلاش دولت سیزدهم برای توسعه دانش بنیان تاکید کرد و گفت: امسال پربار، دانش بنیان و اشتغال زا است. آنها بر اقتصاد و حمایت از بنگاه های نوآور تاکید کردند: سرمایه فعلی صندوق نوآوری جوابگوی نیازهای روزافزون بنگاه های دانش بنیان نیست و با توجه به اینکه تعداد بنگاه های دانش بنیان از ۶۸۰۰ شرکت فراتر رفته است، افزایش سرمایه ضروری است. . . fondotik

وی همچنین با اشاره به روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: در این جلسه دکتر رئیسی از سازمان برنامه و بودجه خواستار افزایش سریع و جدی سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شد.

وحدت ادامه داد: لزوم افزایش سرمایه صندوق هم در قانون جهش تولید دانش بنیان و هم در قانون بودجه کشور سال گذشته به تصویب شورای اسلامی رسید.

انتهای پیام