دزدان تازه کار در جستجوی نان شب
وقتی بیکاری، بی نظمی و نابهنجاری در جامعه وجود داشته باشد، هیچ قاعده ای به چشم نمی آید و تمام اخلاقیات از بین می رود. بنابراین مردم از دزدیدن درخت یا وسایل بی ارزش خجالت نمی کشند.