در میان تنش ها با چین، ورود هیئتی از نمایندگان آمریکا به تایوان
بر اساس بیانیه سفارت آمریکا در تایپه، این هیئت قرار است علاوه بر روابط واشنگتن و تایپه، در مورد امنیت منطقه ای، تجارت و سرمایه گذاری، زنجیره تامین جهانی، تغییرات آب و هوا و سایر موضوعات مهم و جالب با رهبران تایوان دیدار کند. مسائل و منافع طرفین.مشاوره