در برخی مراکز توانبخشی چه حقی دارند، معلول ذهنی هستند و اگر تمکین نکنند کتک می خورند. (فیلم سینما)
حال اینکه مراکز توانبخشی روزانه و شبانه چه رهنمودهایی باید رعایت کنند موضوع مهم دیگری است که شاید در میان این همه اخبار و اتفاقات تلخ نادیده گرفته شده باشد. می خواهیم بدانیم با هر گونه مخالفت، مقاومت و ناآرامی معلولان چگونه برخورد کنیم.