درگیری در دانشگاه شریف و خیابان های اطراف
بعداً وزیر تحصیلات عالی شخصاً برای خنثی کردن این درگیری به دانشگاه شریف رفت و با نیروهای امنیتی، معلمان و دانشجویان صحبت کرد و در نهایت موفق شد تعداد قابل توجهی از دانشجویان را از پوهنتون و خوابگاه های دانشجویی سازماندهی کند.