دانشگاه امیرکبیر تعطیل شد/ رئیس دانشگاه: گاز اشک آور در خوابگاه ها صحت ندارد/ کلاس ها مجازی شد
امیرکبیر رئیس دانشگاه صنعتی نیز گفت: گاز اشک آور به داخل خوابگاه ها پرتاب شد و افراد غیردانشجو وارد محیط خوابگاه شدند. تا به امروز گزارشی مبنی بر اصالت این موارد دریافت نشده است.