دانشمندان: روز به روز به رویای اینترنت کوانتومی نزدیک‌تر می‌شویم
دانشمندان می گویند دستاورد آنها گام مهمی در زمینه تحقیقات اینترنتی کوانتومی است. تحقیقات فعلی نشان می دهد که دستیابی به این اینترنت ایمن و سریع از طریق زیرساخت های فیبر نوری موجود امکان پذیر است. نتایج مطالعه حاضر در مجله Nature منتشر شده است.