دادستان کل کشور: در اکثر گزارشات ارسالی مجلس به قوه قضائیه، مستندات جرم مشخص نیست.این امکان برای نمایندگان مجلس وجود دارد که موضوعی را از منظر نمایندگی خود بررسی کنند و آن را تخلف قابل تعقیب تلقی کنند. با این حال، زمانی که قاضی گزارشی را بررسی می‌کند، باید به طور قانونی اقدام مندرج در گزارش‌ها را اجرا کند و هر زمان که طبق قانون جرم تلقی شود، می‌تواند تصمیم به انجام آن بگیرد.