حمایت از خانواده های بی سرپرست زندانیان ایرانی خارج از کشور – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل بین المللی ستاد قوه قضائیه و دبیرخانه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به رحیم مطهرناد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور به منظور بررسی راهکارهای کمک به زندانیان بی بضاعت و حمایت از خانواده زندانیان ایرانی خارج از کشور بدون سرپرست در محل معاونت امور بین الملل قوه قضائیه دیدار و گفتگو کرد. و ستاد حقوق بشر.

از آنجایی که بسیاری از ایرانیان به اتهامات مختلف در خارج از کشور زندانی هستند و برخی از خانواده های این زندانیان به دلیل بی سرپرست بودن با مشکل مواجه هستند، مقرر شد به معاونت امور خارجه ارائه شود. بین المللی قوه قضائیه در موارد خاص و ضروری باید با همکاری سازمان زندان، بنیاد تعاون زندانیان و انجمن های حمایت از زندانیان از این خانواده ها حمایت کند.