حضور سفیر برزیل و بولیوی در آشپزخانه یک هیئت را ببینید
رومینا پرز سفیر بولیوی و لودمار گونسالوس آگیلارنتو سفیر برزیل به همراه فرماندار بهارستان و امام جمعه نسیم شهر در روز عاشورای حسینی در هیئت عزاداری یزدیان مقیم نسیم شهر شرکت کردند و به تهیه نذورات کمک کردند. . آشپزخانه هیئت./ منبع: خبرگزاری دانشجو