جلسه رای بدوی پرونده سارق مسلح در بزرگراه نیایش برگزار شد/ رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی سلواتی: متهم به اتهام مشارکت در سرقت های خشن شبانه روزی به ۲۰ سال حبس و شرکت در ۲۹ فقره سرقت تلفن همراه در روز و ۵ سال حبس برای شرکت در ۱۶ فقره سرقت تلفن همراه محکوم می شود. دزدی در شب و اما تمام دزدی ها و گرفتن اموال شکات به ترک مال محکوم شد.