جزئیات طرح تحقیقاتی ۲ دانشگاه / نحوه جذب نیرو از تحقیقات تا نحوه صرف اعتبار


به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، متن طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور منتشر شد.

متن کامل این طرح در ادامه می آید.

عنوان تحقیق و پژوهش: پژوهش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

شرح:

با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نیز تحلیل موضوعات مختلف در این زمینه در سطح استان خراسان رضوی و با توجه به تجمیع ردیف بودجه مستقل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور پس از سالها تحت پوشش قرار گرفتن خط بودجه. طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در حوزه های زیر ارائه شده است.

– علت ادغام بودجه مستقل دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۴۰۱ طبق ردیف بودجه علوم پزشکی مشهد و نحوه تعیین و تخصیص آن.

– میزان بودجه سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نحوه صرف آن.

– میزان تجهیزات پزشکی و تجهیزات درمانی خریداری شده یا تحویل شده به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷.

– هزینه سرانه بهداشت و درمان شهرستانمشهد و نیشابور و سرانه تخت بیمارستانی در این دو شهر

– بررسی انتصابات سال آخر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور و انطباق آنها با ضوابط و مقررات قانونی. دستورالعمل هاتمدید شده

– تحلیل میزان انجام ساعات کاری مجاز توسط اساتید و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

– بررسی نحوه هزینه کرد اعتبارات و هزینه های عمرانی در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

– بررسی نحوه جذب و بکارگیری نیروهای مختلف در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و نیشابور.

– بررسی میزان کمک های خیرین و موقوفات در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی نیشابور

– تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از مدیریت، عملکرد و قدرت و دکتر در مجموعه ها خیر و وقف زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

– نحوه پرداخت حقوق کارکنان شرکتی، پروژه ای و پیمانکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

در پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید