جاری "یکسان سازی" ; مهمترین مشکل داخلی امروز ایران
گرایش «مساوی سازی» هم همین کار را می کند و مشکل اساسی اش همان مشکلی است که راوی داستان داشت، یعنی می خواهند همه مردم شبیه خودشان باشند: در تفکر، در جهان بینی، در سیاست. رویکردها، در سبک زندگی، در پوشش، در سرگرمی و حتی در علایق شخصی، در حد ذوق موسیقایی و… نیز مقوله اساسی به نام وحدت ملی را «وحدت دیگران با آنها» تعریف می کنند نه اتحاد همه. .