توجه / نیاز به عذرخواهی رسمی آلمان از ایران




پس از گذشت بیش از سه دهه، مجروحان و دولت ایران همچنان با درد بی درمان و ویرانگر و هزینه های آن دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه رژیم سابق عراق به عنوان عاملان این جنایت مسئولیت مستقیم دارد، اما موضوع در اینجا مسئولیت همکاری و فروش کشورهایی است که به طور غیرمستقیم در این جنایت دخیل هستند، که قانون آن را مسئولیت مشتق می نامد.