تعریف جدید انسیه خزعلی از عفاف/ تشویق قربانیان تجاوز به خودکشی در توییت معاون رئیس جمهور! (فیلم سینما)
شلیر، قاصدی که در جریان تجاوز جنسی، نه برای افتخار، خود را از ساختمانی به بیرون پرت کرد، بلکه برای حفظ ناموس خود را کشت. معاون رئیس جمهور در امور زنان به جای اعتراض به ضارب، در توئیتی از کار شلیر رسولی پذیرفت و آن را نشانه عفت خواند.