تحقق پیش بینی سوم: مرگ "سایه"همان سالی که از کودکی منتظرش بود
او این خاطره را یک روز در ماشین و برگشت از مطب در میدان آرژانتین تهران برای دکتر شفیعی کدکنی تعریف می کند و استاد می گوید: دو چیز درست شد (حرف، بچه و خانواده). ) پس این سومین سال خواهد بود و سال ۹۴ خواهد بود. سایه نیز در پاسخ می گوید: البته اگر سبک رانندگی شما نبوت را باطل نمی کند!