بیانیه ای از اقامتگاه امربه معروف و ممنوعیت انکار مجموعه نوجوانان شیراز: برخی برده داری را بخشی از آزادی و نشانه تمدن و مدرنیته می دانند.
بی توجهی و تحقیر این هجمه فرهنگی به حجاب در سومین حرم اهل بیت علیهم السلام شیراز، بزرگترین و مقدس ترین زبان بین المللی زنان مسلمان، خیانت بزرگ به زنان، به قداست، اقتدار و هویت آنان است. می تواند عواقب جبران ناپذیری در کوتاه مدت داشته باشد.