به ۱.۹ میلیون سهامدار عدالت شماره شبا داده نشده است / ۲ روز برای اعلام شماره شبا
۱.۹ میلیون نفر از سهامداران عدالت هنوز شماره شبا نداده اند، بنابراین بازده سهام عدالت ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که به ترتیب در سال ۱۳۷۸ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت وارد شده است، هنوز برای آنها و اینها واریز نشده است. سود نزد شرکت سپرده مرکزی باقی ماند.