به نام خدا رنگین کمان


به نام خدا رنگین کمان
خداوند بخشنده و بخشنده است

خدا سنجاقک رنگی
خدایا پروانه های زیبا

خدا آب و هوا را آفرید
او درختان، گل ها و گیاهان را آفرید

خدایی که بهتر از عطر گلهاست
این از خنده مادر صمیمی تر است

خدایا به ما رحم کن
قلب ساده و بهشتی به من عطا کن

قلبی که مثل آب لطیف و بی رحم است
قلبی روشن و گرم مانند خورشید