به خاطر بی حجابی باید جریمه شویم/ احتمالا از خارج از کشور پول بی حجابی می گیرند/
نماینده حسن نوروزی، رباط کریم و بهارستان با اشاره به افزایش گشت های خیابانی، این امر را یک الزام عمومی دانستند و باید تعداد گشت های جهت یابی افزایش یابد. او معتقد است که می‌توان چهار اخطار داد و بار پنجم، متعهد شد و در ششم جریمه شد.