به جای شمخانی، روزنامه اصولگرا از پاسخ حجاریان خبر داد
حجاریان در جایی می نویسد: شنیده ایم که عده ای در کشور خواستار براندازی قانونی هستند. صرف نظر از اینکه کسی این جمله را که حجاریان ادعا می کند شنیده است گفته یا نه، به نظر می رسد اقدامات حجاریان و دوستانش، با عنوان یا بدون عنوان، در همین راستا باشد.