بر اثر اصابت موشک به خاک لهستان حداقل ۲ نفر کشته شدند/آیا کار روسیه شلیک موشک ها بود؟بر اثر اصابت موشک به خاک لهستان حداقل ۲ نفر کشته شدند/آیا کار روسیه شلیک موشک ها بود؟ – تجارت نو