بررسی آسیب ناشی از تجاوز جنسی یا اجتناب از بارداری/تولد، انتخاب یا خطا؟


مهم ترین مسئله در بچه دار شدن این است که زن و مرد در تصمیم گیری های خود دقت کافی ندارند. مشاوران و پزشکان می توانند راهنمایی های موثری در این زمینه ارائه دهند.

در این گزارش به بررسی مختصری از ماجرای تولد فرزندان و توافق زوجین با این ماجرا پرداخته ایم.