ببینید معاون وزارت بهداشت به پرستار معترض مشهدی دلداری داد
در روزهای اخیر ویدئویی از خانم رنجبر، مدیر بیمارستان های خصوصی مشهد در اعتراض به تاخیر خود و همکارانش منتشر شد. گفته می شود با انتشار این تصاویر، این پرستار از مسئولیت خود برکنار شده است. امروز آقای عابدی معاون پرستاری وزارت بهداشت به مکالمه تلفنی این مدیر گوش داد و از این پرستار دلجویی کرد.