ببینید | سعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ از تحریم های غرب علیه ایران می گویدسعید روستایی در جشنواره فیلم مونیخ گفت: می توان سریالی درباره مشکلاتی که تحریم های غرب برای مردم ایران ایجاد کرده ساخت، نگرانی ناشی از تحریم ها فشار زیادی به مردم وارد می کند و آنها محدود نبودند. پرداخت شده و شکایت ادامه دارد.