ببینید احساسات مختلف در یک فرد چند ساعت است؟
انسان در طول شبانه روز احساسات متفاوتی را تجربه می کند. غم، شادی، امید، ناامیدی، خشم، ترس و غیره. آنها از درونی ترین احساسات انسان هستند و هر کدام تأثیرات متفاوتی بر روح و جسم ما دارند. در زیر یک موشن گرافیک در مورد مدت زمان تأثیر احساسات بر انسان را مشاهده می کنید.