با نفس جدید بلوچ آشنا شوید/ با صدای بلند می گویند: «ما به دانشگاه می رویم»
وقتی با آنها مصاحبه کردم، در چشمان آنها عزم را برای اجرای تصمیم می دیدم که منجر به اعمال ایمان شد. این موضوع توسط دستان آنها تأیید شد. دستانشان مانند دست زنان بلوچ سوزن و نقش می دوخت. اما می توان حدس زد که این دست ها داستان جدیدی دارند و می خواهند کارهای بزرگ تری انجام دهند.