با قانون حجاب در ایران چه کنیم؟ سه راه در پیش است…
قانون را به لباسی تشبیه کرده اند که جامعه را می پوشاند. هر لباسی نیز باید متناسب با بدن فرد پوشنده باشد، یعنی نه خیلی گشاد و نه خیلی تنگ باشد. لباس های گشاد می افتد و لباس های تنگ به بدن آسیب می زند. اگر موضوع «الف» از نظر اکثریت یک جامعه موضوعی پذیرفته شده و عادی باشد، اما به هر دلیل قانونی وجود داشته باشد که آن را ممنوع و مجرمانه بداند، قانون به بدنه آن جامعه آسیب می زند. .