بازتاب اقدام عجیب هالک ایرانی در رسانه های انگلیسی
غریبی با آنچه در اینستاگرام به نمایش گذاشته تفاوت زیادی دارد و به جای اندامی عضلانی و سیکس پک، اندامی ناسالم و شکمی پف کرده دارد. قد ۱۸۸ سانتی متری که در عکس های او به چشم می خورد نیز کوتاهتر بوده و این ورزشکار ۳۰ ساله تقریباً ۱۷۰ سانتی متر قد دارد.