ایستگاه فضایی: میکروب ها در فضا نیز وجود دارند
میکروب ها همه جا هستند. آنها ممکن است برای چشم انسان قابل مشاهده نباشند، اما میکروارگانیسم ها تأثیر قابل توجهی بر زندگی ما دارند. انسان برای زنده ماندن به برخی از آنها نیاز دارد و برخی دیگر پاتوژن های بیماری زا هستند. بنابراین، شناسایی، نظارت و مطالعه این موجودات کوچک برای ما مهم است.