ایجاد فرصت برای تحول اجتماعیکل این نمایش با یک سوال ساده شروع شد. رهبران: «آسانی به عنوان فرصتی برای تحول اجتماعی تلقی می‌شود، زیرا مفهومی مرتبط با گسترش جامعه و توجه به خدمات است»، پیام پنهان در مشارکت و تعامل اولیه شرکت‌کنندگان ظاهر می‌شود.