انیسه خزعلی خطاب به مادران دورکار گفت: قانون دورکاری به نفع زنان تغییر می کند
قانون قبلی سال ۱۳۸۹ مشکلاتی دارد و کارفرمایان برای دورکاری زنان را بی میلی کرده اند. مثلاً می گویند کارفرما باید وسایل و لوازم مورد نیاز کارمند را در منزل تهیه کند که خیلی جاها غیرممکن است و کارفرما اصلاً زیر بار دورکاری نمی رود.